Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Sukkerroeafgiftsfonden

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Sukkerroeafgiftsfonden (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Sukkerroeafgiftsfonden

CVR-nr. 18329409

Axeltorv 3, 1. sal

1609 København V

+45 33394000

ks@lf.dk

 

2. Brug af personoplysninger

Tilskud til projekter

Sukkerroeafgiftsfonden yder støtte til projekter i henhold til hjemmel i Landbrugsstøtteloven med det formål at styrke udviklingen og dyrkningen af sukkerroer på bæredygtige vilkår. Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med modtagelse og behandling af ansøgninger om støtte til projekter, og i forbindelse med den løbende behandling og afslutning af projekterne. Dertil udsender vi i særlige tilfælde informationsmateriale pr. mail på baggrund af indsamlede kontaktoplysninger. Vores formål og ydelser er nærmere beskrevet på fondens hjemmeside www.sukkerroeafgiftsfonden.dk

  

Dokumentation om projekter

Med henblik på at kunne dokumentere fondens aktiviteter gemmer vi oplysninger om projekter, herunder personoplysninger, i henhold til lovgivningens krav herom.

 

Offentliggørelse på hjemmesiden

Navn og kontaktoplysninger på tilskudsmodtagere eller projektledere offentliggøres på internettet med henblik på at skabe åbenhed om fondens bevillinger.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger til de nævnte formål, når disse oplysninger fremgår af ansøgning eller andet materiale sendt til fonden:

a. Almindelige personoplysninger – navn og kontaktoplysninger: Navn, postadresse, email, telefonnummer og lignende kontaktdata.

b. Almindelige personoplysninger – identitetsoplysninger: Vi indsamler CVR-nummer, CPR-nummer og lignende oplysninger, der bruges til identificering.

c. Almindelige personoplysninger - betalingsdata: Vi indsamler oplysninger om bankkonto.

d. Almindelige personoplysninger – virksomhedsdata: Vi indsamler oplysninger om din virksomhed.

e. Almindelige personoplysninger – indhold: Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til os. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.

 

Ved fremsendelse af ansøgning eller andet materiale til fonden skal afsender være indforstået med, at det er ansøgers ansvar at sikre, at der er det fornødne retsgrundlag til videregivelse til fonden af eventuelle personoplysninger i form af eksempelvis oplysninger om ansatte eller eksterne samarbejdspartnere, og at disse er orienteret om denne videregivelse, herunder at fonden er forpligtet af offentligretlige regler om aktindsigt. Fonden behandler disse data som selvstændig dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Information om fondens privatlivspolitik kan findes på fondens hjemmeside: www.sukkerroeafgiftsfonden.dk

 

4. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

a. Direkte fra dig / din virksomhed

b. Offentlige erhvervsregistre, som f.eks. CVR

c. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed

d. Øvrige offentlige tilgængelige kilder

 

5. Behandlingsgrundlag

Fonden er en særlig forvaltningsmyndighed og opkræver derfor afgifter og uddeler støtte i henhold til lovgivningen om fondens virke. Det vil navnlig sige

- Landbrugsstøtteloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri.

- Øvrige offentligretlige regler som forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondatalovgivningen.

 

6. Videregivelse af dine personlige oplysninger

Personoplysninger kan blive videregivet til advokat, revisor, eksterne eksperter i forbindelse med ekspertvurdering eller effektevaluering, samt til Landbrugsstyrelsen og Rigsrevisionen. Fonden er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedslovens regler om aktindsigt. Ansøgninger, afrapporteringer mv og de deri indeholdte personoplysninger bliver derfor alene behandlet fortroligt inden for rammerne af gældende lovgivning om offentlighed i forvaltningen.

 

Personoplysninger videregives til databehandlere, vi har indgået databehandleraftaler med for at kunne løse opgaverne og varetage dine interesser.

 

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

a. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet

b. For at overholde en retlig forpligtelse

c. Til videnskabelige eller statistiske formål

d. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse, opbevares som udgangspunkt i op til 10 år i henhold til lovgivningen på området. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 10-årige periode, eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

 

8. Dine rettigheder Du har følgende rettigheder

Du har følgende rettigheder:

a. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

b. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

c. Retten til sletning og begrænsning af personoplysninger kan begrænses af lovgivningens krav til arkivering af data og dokumentation samt øvrige, offentligretlige regler.

d. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

e. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til ks@lf.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

9. Databeskyttelsesrådgiver

I henhold til persondataforordningens regler herom har fonden udpeget en databeskyttelsesrådgiver: Denne er: Ole Folkmann, Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh V, dpo@lf.dk, tlf. 3339 4000.

Registrerede kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren angående alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om udøvelse af deres rettigheder i henhold til persondataforordningen. Databeskyttelsesrådgiveren er underlagt tavshedspligt eller fortrolighed vedrørende udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

 

10. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

 

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler data om brugen af fondens hjemmeside.

 

Ingen personoplysninger videregives eller sælges til tredjepart.

 

 

Senest opdateret den 2. november 2018